Co warto wiedzieć przed wyjazdem


Wakacje w pełni (przynajmniej dla niektórych), warto więc  przypomnieć kilka przydatnych informacji. Umieściłam już kiedyś Niezbędnik podróżnika (mapy, parkingi, wyszukiwarki połączeń komunikacyjnych etc.), dziś kilka kolejnych podpowiedzi:

 • AMBASADA RP W BUDAPESZCIE

Varosligeti Fasor 16, H-1068 Budapest

tel. centr. +361 351 13 00, +361 351 13 01, +361 351 13 02

tel./fax. +361 351 17 25.

e-mail: consulate@polishemb.hu

http://www.budapeszt.polemb.net/

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NA WĘGRZECH

Parliamentary Commissioner for Data Protection and Freedom of Information in Hungary

1051 BUDAPEST, Nádor u. 22.

tel.: (06-1) 475-7100

fax: (06-1) 269-1615

http://abiweb.obh.hu/abi

 • INFORMACJE DOTYCZĄCE WIZ

http://www.msz.gov.pl/

 • PORADNIK DLA POLAKA ZA GRANICĄ – W TARAPATACH

http://www.msz.gov.pl/Poradnik,Polak,za,granica

 • INFORMACJA DLA OBYWATELI POLSKICH WYJEŻDŻAJĄCYCH DO KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ/ EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ SZWAJCARII

Stan na dzień 17 sierpnia 2006 r.

 •  pobyt do 90 dni nie wymaga legalizacji;
 • obowiązek meldunkowy w ciągu 30 dni pobytu nie dotyczy obywateli UE;
 • uzyskanie zezwolenia na pobyt (karty pobytu) – w celu wykonywania pracy lub na pobyt czasowy – w celu podjęcia studiów, wykonywania pracy na czas określony, poszukiwania pracy  jest konieczne, o ile pobyt przekracza 3 miesiące;
 • kartę pobytu na okres nie dłuższy niż 5 lat (z możliwością przedłużenia) otrzymuje się po wydaniu zezwolenia na pobyt;
 • organem wydającym zezwolenia na pobyt (karty pobytu) jest w Budapeszcie (dla woj. Pest i Budapesztu) Centrum Regionalne Urzędu do Spraw Imigracji i Obywatelstwa (w przyszłości karty będą wydawane w większych miastach wojewódzkich przez tzw. Biura Dokumentów); adres strony internetowej: www.bmbah.hu
 • wymagane dokumenty do uzyskania zezwolenie na pobyt: wypełniony kwestionariusz osobowy oraz 1 zdjęcie, paszport lub dowód osobisty, poświadczenie zabezpieczenia finansowego na utrzymanie, poświadczenie ubezpieczenia medycznego, w przypadku osób podejmujących pracę – kopia umowy o pracę, poświadczenie posiadania legalnej pracy, wykonywania wolnego zawodu, prowadzenia działalności gospodarczej lub uwiarygodnienie możliwości zdobycia pracy, akt zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku osób przybywających w ramach łączenia rodzin, dowód uiszczenia opłaty skarbowej;
 • wymagane dokumenty (zezwolenie na pobyt czasowy): w przypadku osób podejmujących naukę lub odbywających studia: poza dokumentami wymienionymi na wstępie poprzedniego akapitu: dokumenty potwierdzające przyjęcie na studia, pełne ubezpieczenie zdrowotne, zaświadczenie o wystarczających środkach na pokrycie kosztów pobytu na Węgrzech;
 • karty pobytu wydawane są na okres nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia – osoby zatrudnione otrzymują kartę pobytu na okres określony w umowie o pracę, zaś studenci karty ważne na 1 rok nauki;
 • karta potwierdzająca adres zamieszkania (tzw. karta adresowa) wydawana jest na wniosek zainteresowanego (po uprzedniej rejestracji w urzędzie gminy) po przedłożeniu umowy najmu mieszkanie potwierdzonej podpisem właściciela lub dokumentu potwierdzającego prawo własności lokalu.
 • patrz także: www.lengyelorszag.hu

Pełną wersję tego dokumentu znajdziecie tutaj.