Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych


Oferta Międzynarodowego Programu Staży Parlamentarnych kierowana jest co prawda do obcokrajowców, ale i na Węgrzech nie brak Polaków z węgierskim obywatelstwem, dlatego też warto zapoznać się z warunkami owego stażu:

Międzynarodowy Program Staży Parlamentarnych jest jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciem dającym możliwość młodym obywatelom Niemiec, Słowacji, Gruzji, Korei Płd., Mongolii, Litwy, Estonii, Węgier, Rumunii oraz Ukrainy do czynnego uczestnictwa w życiu politycznym i parlamentarnym Polski. Program jest skierowany do absolwentów szkół wyższych, zainteresowanych zdobywaniem tego typu doświadczeń zawodowych i osobistych. Uczestnicy MPSP podczas stażu pod kierunkiem i opieką posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej mogą wziąć udział w pracach wybranej komisji sejmowej, której poseł jest członkiem. Stwarza to wyjątkową okazję do poznania procedur parlamentarnych i mechanizmów podejmowania decyzji politycznych.

Dodatkowo uczestnicy programu otrzymują podbudowę teoretyczną poznawanych zagadnień, uczestnicząc w zajęciach dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Głównym celem programu jest wspieranie zainteresowania młodych ludzi demokracją i społeczeństwem oraz rozbudzenie w nich zaciekawienia życiem politycznym i publicznym innego kraju. Ponadto program służy przybliżeniu stypendystom kultury, tradycji i historii Polski.

Czas trwania programu

W roku 2012 Program będzie realizowany: w okresie od 2 kwietnia do 29 czerwca 2012 roku dla stażystów z Niemiec, Litwy, Ukrainy, Węgier i Rumunii.
Termin składania podań – do dnia 30 listopada 2011.
Zapraszamy po trzy osoby z każdego państwa.

Organizacja i finansowanie

Program jest realizowany przez Kancelarię Sejmu wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim. Uczestnikom programu jest przyznawane ze środków Kancelarii Sejmu stypendium w wysokości 1800 zł miesięcznie. Ponadto stypendyści otrzymują zakwaterowanie, jednorazowo (w formie ryczałtu) zwrot kosztów podróży z miejsca zamieszkania do Warszawy i z powrotem oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC.

Dobór uczestników

Weryfikacja kandydatów następuje w dwustopniowej procedurze. W pierwszej kolejności wyboru dokonuje Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w danym kraju wspólnie z przedstawicielami Kancelarii Sejmu. Następnie wybrani kandydaci są zapraszani na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną do Ambasady RP. Koszty podróży na tę rozmowę ponoszą sami kandydaci. Rozmowę tę przeprowadza komisja kwalifikacyjna, składająca się z posła na Sejm RP oraz przedstawicieli Kancelarii Sejmu oraz Ambasady RP.

Ostateczny termin składania podań – 30 listopada 2011.

Warunki przyjęcia

 • obywatelstwo danego kraju
 • studia wyższe potwierdzone dyplomem
 • bardzo dobra znajomość języka polskiego
 • wiek – w chwili rozpoczęcia stażu kandydat nie powinien przekraczać 30 lat
 • planowane zatrudnienie w sektorze publicznym (administracja, środki masowego przekazu, partie polityczne, organizacje pozarządowe, oświata itp.).

Wniosek

Pełny wniosek musi zawierać następujące dokumenty (dla prawidłowego działania zaleca się korzystanie z przeglądarki IE):

W języku polskim:

W języku polskim oraz w języku ojczystym:

 • Życiorys
 • Uzasadnienie powodów ubiegania się o staż
 • Dokument potwierdzający ukończenie studiów
 • Dwa listy polecające (w tym jeden od nauczyciela akademickiego) *
 • Zaświadczenie lekarskie *

* wymaga się tłumaczenia dokumentu oryginalnego w języku angielskim

Inne załączniki:

 • Dwa zdjęcia paszportowe
 • Urzędowo potwierdzona kopia dowodu tożsamości

Adres:
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
Varosligeti fasor 16, 1068 Budapest

[za: http://mpsp.sejm.gov.pl/]