Otis Polska


Konferansjerka dorocznego eventu on-line dla Otis Polska, 23.04.2021 (link)