Tom pokonferencyjny – Poznań 2011


Po niemal dwóch latach od poznańskiej konferencji z okazji Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2011 pojawił się tom, zawierający część wygłoszonych tam referatów – Kontakty węgiersko-polskie:kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne (tom I,  ProDruk, Poznań 2012 – tom II w druku). Podsumowanie  samej konferencji znajdziecie tutaj, a oto szczegóły wydawnictwa pokonferencyjnego, redagowanego przez Ilonę Koutny, Márię Dávid, Szabolcsa Németha i Pawła Kornatowskiego:
.
Mamy przyjemność zaprezentować Państwu dwutomowe opracowanie pt. Magyar-lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne, wydane z okazji przypadającego w roku akademickim 2012/2013 jubileuszu 20-lecia filologii węgierskiej na UAM. Obejmuje ono zbiór ok. 50 artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów (w tym pracowników Zakładu Filologii Ugrofińskiej) oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki.

 

Przedmowa

W bieżącym roku obchodzimy 20 rocznicę powstania filologii węgierskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Spośród trzech tego typu specjalności w Polsce najmłodsza działa w Instytucie Językoznawstwa UAM od 1992 r., funkcjonując początkowo pod nazwą hungarystyka, a obecnie jako filologia węgierska. W trakcie pięcioletnich studiów (od 2006 r., zgodnie z tzw. systemem bolońskim, opartych na podziale na 3-letnie studia licencjackie i 2-letnie studia magisterskie)studenci początkowo nieznający języka węgierskiego mają możliwość osiągnięcia zaawansowanego (C1) poziomu biegłości językowej, uzyskania niezbędnej wiedzy językoznawczej, a także poznania węgierskiej literatury, historii i kultury, inaczej ujmując – zostania profesjonalnymi hungarystami, posiadającymi kompetencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, potrafiącymi ocenić miejsce kultury węgierskiej w świecie oraz wykonywać tłumaczenia tak pisemne, jak ustne (więcej o historii specjalności i realizowanym na niej programie: Koutny – Dávid 2004, Koutny 2010).

W niniejszej publikacji, wydanej z okazji jubileuszu, przekazujemy Czytelnikowi zbiór artykułów o tematyce hungarystycznej autorstwa polskich hungarystów oraz uznanych węgierskich specjalistów w dziedzinie hungarystyki. Treść prezentowanych tekstów koncentruje się przede wszystkim na współczesnych kontaktach węgiersko-polskich oraz paralelach i różnicach w zakresie językoznawstwa, literatury i historii. Dwutomowe opracowanie (pierwszy tom zawiera artykuły w języku węgierskim, drugi – w polskim) wydajemy w ramach serii Bibliotheca Hungarica, której założycielem był pierwszy kierownik poznańskiej hungarystyki János BRENDEL (1938–2010). Niniejszy zbiór poświęcony jest również Jego pamięci.

Artykuły, które nalazły się w pierwszym tomie, zostały pogrupowane w 4 rozdziały. Rozdział Językoznawstwo obejmuje 9 artykułów. Otwiera go artykuł polemiczny, w którym Miklós KONTRA prezentuje pilne problemy socjolingwistyczne użytkowników języka węgierskiego, wieńczyzaś opis sytuacji językowej Czangów na terenie historycznej Mołdawii autorstwa Joanny KOZAKIEWICZ. Po artykule Szilárda TÁTRAIEGO z zakresu teorii pragmatyki następuje prezentacja badań Agnieszki VERES-GUŚPIEL nad użyciem węgierskich form adresatywnych przez Węgrów i Polaków uczących się języka węgierskiego, a następnie porównanie powiązań między metakomunikacją i frazeologiąw języku węgierskim i polskim, dokonane przez Ilonę KOUTNY. Henryk JANKOWSKI relacjonuje swoje wrażenia z pobytu w Budapeszcie w kontekście wybranych zmian językowych, Mária VARGÁNÉ HORVÁTH, z kolei, przeprowadza analizę nazwisk pochodzenia słowiańskiego we współczesnym leksykonie nazwisk węgierskich. Mária LADÁNYI i Paweł KORNATOWSKI poruszają w swoich artykułach problematykę węgierskiej morfologii.

Tematyka 10 artykułów znajdujących się w rozdziale Glottodydaktyka obejmuje przede wszystkim relacje kulturowe w nauczaniu języka węgierskiego. Katalin SZILI analizuje podręczniki do nauki języka węgierskiego z uwagi na przekazywane przez nie wartości kulturowe, Mária CZIBERE bada konflikty kulturowe zachodzące podczas zajęć z językoznawstwa, Mária DÁVID natomiast udziela praktycznych rad metodycznych dotyczących możliwości wykorzystania obchodów świąt na zajęciach z nauki języka. Artykuł Rity HEGEDŰS i Beatrix OSZKÓ umożliwia wgląd we współczesną metodykę nauczania języka węgierskiego jako obcego. Następnie Czytelnik ma możliwość uzyskania wiedzy na temat zastosowania analizy tekstowej (Karolina KACZMAREK) oraz analizy błędów (Szabolcs NÉMETH) w nauczaniu języka, a także poznania możliwości, jakie oferuje uczącym języka węgierskiego strona internetowa Magyaróra (Szilvia SZITA). Ádám MASÁT prezentuje charakterystykę kursów, które odbywają polscy studenci hungarystyki w Instytucie Balassiego, Tiborc FAZEKAS zaś porusza tematykę nauczania języka węgierskiego na niemieckich uniwersytetach. Na koniec, Krisztina BARTHA i Éva TÓTHNÉ SZŰCS opisują zwyczaje czytelnicze uczniów w znajdującej się obecnie poza granicami Węgier Oradei.

Rozdział Literatura obejmuje 11 artykułów, które poruszają problematykę od współczesnej poezji węgierskiej (Kornélia HORVÁTH) po najnowszy kryminał węgierski (István SZATHMÁRY). Kolejni autorzy dokonują różnorodnych analiz dzieł światowej sławy pisarzy węgierskich: Kinga PIOTROWIAK-JUNKIERT bada tożsamość pisarską w twórczości noblisty Imre Kertésza, Elżbieta SZAWERDO – fenomen popularności Sándora Máraiego w Polsce, Csongor  LŐRINCZ analizuje Wydanie poprawione  Pétera Esterházyego, Tibor ŽILKA zaś – Poduszkę Jadwigi Pála Závady. Ponadto, w rozdziale tym mowa o współczesnej węgierskiej krytyce literackiej (Zoltán KULCSÁR-SZABÓ), literaturze kobiecej (Viktória SZATHMÁRY-KELLERMANN, Anna BUTRYM), a także powieściach dwóch młodych pisarzy opisujących dzieciństwo spędzone w Siedmiogrodzie (Grzegorz PAKOWSKI). Artykuły dwojga pozostałych autorów, z kolei, traktują o twórczości światowej sławy pisarzy polskich, nawiązującej do tematyki węgierskiej: dramatów Sławomira Mrożka wystawianych na węgierskich scenach w analizie Csilli GIZIŃSKIEJ oraz dzieła Tadeusza Różewicza pt. Karty z Węgier, które stanowi przedmiot analizy Piotra KOWALCZYKA.

3 artykuły, które znalazły się w rozdziale Historia, nawiązują swoją tematyką do wydarzeń XX-wiecznych: Marcin GRAD porusza kwestię polsko-węgierskiej Konwencji Kulturalnej z 1948 r., János TISCHLER charakteryzuje węgiersko-polskie kontakty polityczne w 1966 r., Orsolya NÉMETH natomiast analizuje doniesienia oficjalnej prasy węgierskiej lat 80 na temat Solidarności i wydarzeń polskich.

Większość artykułów zawartych w obydwu tomach prezentuje treść referatów wygłoszonych w ramach sesji naukowej i warsztatów hungarologicznych zorganizowanych w dniach 23–25 marca 2011 r. przez Zakład Filologii Ugrofińskiej UAM. Jako miejsce obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej (23 marca 2011 r.) wybrano Poznań, gdzie oficjalnym uroczystościom, w których uczestniczyli prezydenci obydwu krajów, towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne. Zadaniem zaproszonych z tej okazji hungarystów było zaprezentowanie rezultatów wieloaspektowych badań nad kontaktami węgiersko-polskimi oraz z zakresu ogólnie pojętej hungarystyki. Obrazu dopełniają artykuły pozostałych autorów zaproszonych do współpracy. Ten szczególny dzień był pamiętny również z uwagi na fakt, iż Róbert KISS, ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, w imieniu prezydenta Pála SCHMITTA uhonorował Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Republiki Węgierskiej prof. Jerzego BAŃCZEROWSKIEGO – współzałożyciela filologii węgierskiej w Poznaniu, który przez niemal dekadę pełnił funkcję jej kierownika – oraz Jolantę JARMOŁOWICZ –zatrudnioną w Zakładzie Filologii Ugrofiński ej tłumaczkę  literatury pięknej, autorkę licznych przekładów współczesnych dramatów i nowel węgierskich na język polski. Ponadto, rektorowi UAM, Pani Dziekan Wydziału Neofilologii oraz filologii węgierskiej, reprezentowanej przez Dyrektor Instytutu Językoznawstwa prof. Piotrę Łobacz i Kierownik Zakładu Filologii Ugrofińskiej prof. Ilonę Koutny, wręczono pamiątkowy medal Świętego Stefana.

.
.

 Spis treści tomu I

 

Nyelvészet

 • Kontra Miklós: A magyarul beszélők néhány égető szociolingvisztikai problémája
 • Tátrai Szilárd: A metapragmatikai tudatosság jelzései a magyar nyelvben
 • Agnieszka Veres-Guśpiel: A tegező és nemtegező formák használata a magyar a nyanyelvűek és magyarul tanuló  lengyelek körében
 • Koutny Ilona:Metakommunikáció és frazeológia. Kontrasztív vizsgálat
 • Henryk Jankowski:Nyelvi változások Budapesten
 • Vargáné Horváth Mária:Szláv eredetű családnevek a mai magyar családnév rendszerben
 • Ladányi Mária:A magyar szóképzési morfológia leírási kérdései – eltérő nyelvelméleti magyarázatok fényében
 • Paweł Kornatowski:Lexikaiak vagy grammatikaiak a magyar elliptálható morfémák?
 • Joanna Kozakiewicz:A moldvai csángó nyelvjárás néhány aspektusa

 

Nyelvtanítás

 • Szili Katalin:Arról, ami hiányzik a nyelvkönyveinkből, avagy a közös kulturális értékeinkről magyar-lengyel
 • viszonylatban
 • Czibere Mária:A magyar nyelv nagyító alatt, avagy kulturális konfliktusok a nyelvészetórán
 • Dávid Mária:Ünnepi műsorok a nyelvtanítás szolgálatában
 • Hegedűs Rita és Oszkó Beatrix:Naprakészen korszerű módszerek korlátozott feltételek között a magyar mint idegen nyelv tanításában
 • Karolina Kaczmarek:Szövegelemzés az idegennyelv- és fordítástanításban
 • Németh Szabolcs:Hibaelemzés és hibajavítás a nyelvórán
 • Szita Szilvia:Utak a magyar nyelvhez
 • Masát Ádám:Lengyel hungarológus hallgatók ösztöndíjas részképzése Magyarországon
 • Fazekas Tiborc:A magyar nyelv tanítása ma külföldön, kétfokozatú egyetemi képzési rendszerben
 • Bartha Krisztina és Tóthné Szűcs Éva:Középiskolás nagyváradi és nyíregyházi tanulók olvasási szokásai

 

Irodalom

 • Horváth Kornélia:Líratörténeti hagyományvonalak a kortárs magyar költészetben
 • Žilka Tibor:Závada Pál Jadviga párnája című regényének elemzése
 • Lőrincz Csongor: Tanúságtétel, erőszak, archívum. Esterházy Péter: Javított kiadás
 • Elżbieta Szawerdo: Márai Sándor prózájának sikere Lengyelországban
 • Kinga Piotrowiak-Junkiert: „Írói identitás” Kertész Imre művészetében
 • Kulcsár-Szabó Zoltán:Idézet vége. Intertextualitás-fogalmak a magyar irodalomkritikában 1981 és 2007 körül
 • Gizińska Csilla:Sławomir Mrożek drámái magyar színpadokon
 • Piotr Kowalczyk:Tadeusz Różewicz Magyarországi lapok c. művében szereplő motívumok csoportosítása
 • Szathmáry-Kellermann Viktória:Van-e nőirodalom Magyarországon?
 • Anna Butrym:Tóth Krisztina – férfias női irodalom. A Vonalkód és a Hazaviszlek, jó? című prózakötetek elemzése
 • Szathmáry István: Történelem és műfaj között. Röviden az új magyar krimiről

 

Történelem

 • Marcin Grad:Az 1948. január 31-i magyar-lengyel Kulturális Egyezmény
 • Tischler János:1966. Egy fordulatos esztendő a magyar-lengyel politikai kapcsolatokban
 • Németh Orsolya:A Szolidaritás és a lengyel események a hivatalos magyar sajtóban 1980-1983 között

 

Spis treści tomu II

 

Historia

 • Ryszard Grzesik: Czy przyjaźń polsko-węgierska ma „odwieczny” charakter?
 • László Kálmán Nagy: Polak, Węgier, dwa bratanki – dawniej i dziś. Jacy jesteśmy i jak nas widzą bratankowie
 • Imre Molnár:„Kierować się głosem sumienia i przykazaniem miłości bliźniego.” Biografia Jánosa Esterházyego w świetle jego kontaktów z Polską
 • Pál Attila Illés:Inna droga Kościoła węgierskiego w latach powojennych
 • Csaba Gy. Kiss:Węgiersko-polskie kontakty po 1945 r.
 • Jarosław Giziński: Rewolucja Viktora Orbána

 

Literatura

 • Bogusław Bakuła:Transformacja węgierska w dramatach Györgya Spiró Kwartet i Stłuczka
 • Weronika Kasprzak-Schalotte:Cesarz pokoju: błazen kapłanem
 • Patrícia Pászt:Historia przekładów i recepcji teatralnej polskichi węgierskich dramatów w ostatnim 20-leciu
 • Lajos Pálfalvi:Varga a Węgry. Podróże i opisy
 • Aleksandra Muga-Bartkowiak:Recepcja krytyczna historycznych filmów Márty Mészáros na Węgrzech

 

Językoznawstwo

 • Janusz Bańczerowski:Kilka uwag o polsko-węgierskich kontrastach językowych
 • Ilona Koutny:Nasze wspólne kolory / Kolory, które łączą