Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011 na Węgrzech


Na Węgrzech lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 215 mieścić się będzie w siedzibie Ambasady: Budapeszt,  VI dz.,  Városligeti fasor 16.

Termin wyborów: 9 października 2011 r.
Głosowanie w godzinach 7.00 – 21.00

Szczegóły rejestracji wyborców:

Referat ds. Konsularnych uprzejmie informuje, że w dniu 14 września 2011 roku uruchomiony został elektroniczny system rejestracji wyborców e-Wybory.

System pozwala na samodzielnie i automatyczne wpisanie się do spisu wyborców. Możliwe jest także automatyczne uzyskanie zwrotnego potwierdzenia figurowania w spisie.

Należy kliknąć w E-WYBORY.

Wyborcy, którzy nie mają możliwości skorzystania z elektronicznej formy zgłoszenia do spisu wyborców mogą skorzystać z formularza załączonego tutaj.

 

 

WYBORY  W PIGUŁCE

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1.    KIEDY I GDZIE MOGĘ GŁOSOWAĆ NA WĘGRZECH?

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP odbędą się w niedzielę 9 października 2011 r. w godzinach: 7.00 – 21.00.  Na Węgrzech powołano jedną Obwodową Komisję Wyborczą o nr 215. Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej mieścić się będzie w siedzibie Ambasady (Budapeszt,  VI dz.,  Városligeti fasor 16).

2.    CZY MUSZĘ SIĘ ZGŁOSIĆ DO SPISU WYBORCÓW, ABY MÓC GŁOSOWAĆ NA WĘGRZECH?

TAK. Wpis do spisu wyborców jest obowiązkowy dla osób, które nie będą posiadały zaświadczenia o prawie do głosowania. Wyborca, który dysponuje zaświadczeniem o prawie do głosowania nie musi zgłaszać się w inny sposób.

3.    DO KIEDY BĘDĄ PRZYJMOWANE ZAPISY NA LISTĘ WYBORCÓW?

 • Zgłoszenia można dokonać najpóźniej na 3 dni przed dniem głosowania przy wyborze opcji głosowania osobistego, tj. do 06.10.2011 r. godz. 24.00 (czwartek).*
 • Najpóźniej do 15 dnia przed dniem wyborów wyborca może zgłosić zamiar
  głosowania korespondencyjnego (art. 63 Kodeksu), tj. do 26.09.2011 r. godz. 24.00 (poniedziałek).* * UWAGA: zgodnie z art. 9 § 2 jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę albo dzień ustawowo wolny od pracy to termin upływa 1 roboczego dnia po tym dniu.

4.    JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW NA WĘGRZECH?

 • Najwygodniejszym i najprostszym sposobem zgłoszenia do spisu wyborców jest rejestracja elektroniczna:    https://ewybory.msz.gov.pl/
 • Osoby nie posiadające dostępu do Internetu, mogą zgłoszenie do spisu wyborców wnieść: ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem oraz osobiście.

Osobiście można się zgłaszać do spisu wyborców w siedzibie Referatu ds. Konsularnych: 1068 Budapeszt, Városligeti fasor 16, w godzinach obsługi interesantów: pon., czw., pt.: 9.00 – 13.00, śr.: 12.00 – 17.00.

Telefonicznie pod numerami telefonów: + (36 1) 413 8206 i + (36 1) 413 8208

Faksem wysyłając zgłoszenie do spisu wyborców pod numer + (36 1) 351 1725

Można być wpisanym tylko do jednego spisu oraz wybrać tylko jedną formę głosowania: osobiście lub korespondencyjnie.

5.    CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ W ZGŁOSZENIU?

–          nazwisko i imiona,

–          imię ojca,

–          datę urodzenia,

–          PESEL,

–          miejsce pobytu za granicą,

–          numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, miejsce i data jego wydania,

–          adres zamieszkania wyborcy w Polsce,

–          miejsce głosowania – wybór komisji na Węgrzech,

–          deklaracja sposobu głosowania (osobiście lub korespondencyjnie),

–          dane kontaktowe.

Uwaga!! Niepełne/niepoprawnie wypełnione zgłoszenie oznaczać będzie brak zgłoszenia.

6.    JAKI DOKUMENT TOŻSAMOŚCI MUSZĘ MIEĆ PRZY SOBIE, ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU?

Polski ważny dowód osobisty lub polski ważny paszport.

7.    CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ LEGITYMUJĄC SIĘ WĘGIERSKĄ KARTĄ POBYTOWĄ?

NIE.

8.    KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W GŁOSOWANIU ZA GRANICĄ?

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP ma obywatel polski, który:

–          najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

–          nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

–          nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

–          nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

–          zgłosił się do spisu wyborców lub posiada zaświadczenie o prawie do głosowania.

9.    JEŚLI NA STAŁE PRZEBYWAM W POLSCE, A W DNIU WYBORÓW BĘDĘ NA WĘGRZECH, TO CZY MOGĘ ZAGŁOSOWAĆ?

TAK. Wyborca stale zamieszkały w kraju zamierzający głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r.

Po zaświadczenie o prawie do głosowania nie trzeba zgłaszać się osobiście do odpowiedniego urzędu gminy. Wystarczy sporządzić upoważnienie dla osoby, która odbierze zaświadczenie w naszym imieniu. W upoważnieniu należy podać swoje podstawowe dane, w tym numer PESEL oraz imię i nazwisko osoby, którą upoważniamy. Notarialne czy urzędowe poświadczanie upoważnienia nie jest konieczne.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia o prawie do głosowania, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca zamieszkania.

10. JEŻELI ZGŁOSZĘ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW NA WĘGRZECH, A OKAŻE SIĘ, ŻE W DNIU WYBORÓW BĘDĘ PRZEBYWAŁ GDZIE INDZIEJ, TO CZY MOGĘ ZAGŁOSOWAĆ?

TAK. Wyborca, który został wpisany przez konsula do spisu wyborców, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborów, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 października 2011 r. Wyborca otrzyma zaświadczenie o prawie do głosowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

11. CZY MUSZĘ SIĘ ZGŁASZAĆ DO SPISU WYBORCÓW, JEŻELI MAM JUŻ ZAŚWIADCZENIE DO GŁOSOWANIA WYDANE W KRAJU LUB W INNYM KONSULACIE?

NIE. Zaświadczenie o prawie do głosowania wystarczy.

12.  JEŚLI NIE ZGŁOSZĘ SIĘ DO SPISU WYBORCÓW, ANI NIE BĘDĘ MIAŁ ZAŚWIADCZENIA Z POLSKI, TO CZY BĘDĘ MÓGŁ ZAGŁOSOWAĆ NA WĘGRZECH?

NIE.

 13.  CZY MOGĘ UDZIELIĆ KOMUŚ PEŁNOMOCNICTWA, ABY GŁOSOWAŁ ZA MNIE?

NIE. Głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest możliwe tylko w kraju. Art. 54 § 4 Kodeksu Wyborczego (Dz. U. z 31 stycznia 2011 r.) wyłączył możliwość udzielenia pełnomocnictwa do głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

14.  CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ PRZEZ INTERNET?

NIE. Można natomiast zapisać się do spisu wyborców za pośrednictwem specjalnej aplikacji dostępnej w sieci internetowej (zobacz pytanie 4).

15. CZY MOGĘ GŁOSOWAĆ KORESPONDENCYJNIE?

TAK. Możliwość głosowania korespondencyjnego stwarza wyborcom nowelizacja Kodeksu Wyborczego, która weszła w życie w dniu 1 sierpnia 2011 roku.

Głosowanie korespondencyjne poczytywane jest jako ukłon ustawodawców w stronę wyborców. Alternatywna forma głosowania jest szczególnie przydatnym rozwiązaniem dla osób zamieszkujących w odległych miejscach oraz dla tych, którzy nie mogą przybyć do lokalu wyborczego osobiście z innych powodów.

16.   JAKIE SĄ WARUNKI GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO?

Zgłoszenie do głosowania

 • Zgłoszenia chęci oddania głosu za granicą należy dokonać pisemnie lub ustnie,
  za pośrednictwem telefaksu, telefonu lub w formie wiadomości mailowej do
  26 września 2011 r (zobacz pytanie 3 i 4).
 • Powinno ono zawierać: (art. 63 Kodeksu Wyborczego)

• nazwisko i imię (imiona),

• imię ojca,

• datę urodzenia,

• numer ewidencyjny PESEL,

• oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą,

• numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania,

• miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców – w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą,

oznaczenie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy,

• deklarację sposobu głosowania,

• dane kontaktowe.

Pakiet wyborczy

 • Wyborca otrzymuje od konsula przesyłkę pocztową zawierającą:

• zaadresowaną kopertę zwrotną,

• kartę do głosowania,
• kopertę na kartę do głosowania,

• oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu,

• instrukcję głosowania.

 • Aby głos oddany za pomocą korespondencji mógł zostać policzony, wyborca powinien wysłać pakiet wyborczy odpowiednio wcześniej tak, aby dotarł do konsula do końca przebiegu głosowania, tj. najpóźniej do 9 października 2011 roku, do godziny 21.00. Trzeba zatem wziąć pod uwagę, że jest to niedziela i poczta nie będzie dostarczać przesyłek.
 • Jeżeli wyborca nie wysłał pakietu wyborczego odpowiednio wcześniej, istnieje możliwość osobistego dostarczenia przesyłki do właściwej obwodowej komisji wyborczej do końca trwania głosowania, tj. do 9 października 2011 do godz. 21.00. Wyborca dostarczając przesyłkę zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport, aby potwierdzić swoją tożsamość.

 

17.   NA KOGO MOGĘ GŁOSOWAĆ?   

Wszyscy wyborcy biorący udział w wyborach za granicą (obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.) wybierają kandydatów:

 • do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 19część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa.

Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 20.

 • do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Okręg wyborczy nr 44 – część województwa mazowieckiego obejmująca część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa:

Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz.

Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

[wszelkie informacje za: http://www.budapesztkons.polemb.net/index.php?document=233&PHPSESSID=bc38bff1c7ff678b026697c671a0e96e]