Stypendia translatorskie, Magyar Könyvalapítvány


Stypendium finansowe na przekład określonego dzieła literackiego, Magyar Könyvalapítvány, Budapeszt, 07.2010, 07.2011

MKA